Spørgsmål og svar

Vi vil her forsøge at give svar på de spørgsmål vi er blevet spurgt og de spørgsmål vi kan udlede fra kommentarerne i undersøgelsen. Vi vil så vidt muligt underbygge vores svar med kilder og forklaringer. Vi har fået en masse viden ved vores møde med Fors og i initiativggruppen er der mange der har teknisk indsigt. Alle priser er angivet med moms.

Er der fejl i tal og svar, har du spørgsmål eller kommentarer, kontakt gerne info@veddelev.energy eller kontakt en fra initiativgruppen.

Vi henviser også til Fors Spørgsmål og Svar, der er meget relevant information også for Veddelev.

Vi arbejder for at få en fælles varmeløsning til Veddelev, da vi ser det som det økonomisk bedste for Veddelev og for den enkelte borger. Og vi mener også at klimaet er bedst tjent med den fælles løsning. I Veddelevs tilfælde, særligt fordi tilkoblingen til et af Danmarks største transmissionsnet, er så simpel.

En fælles løsning forudsætter, at vi er mange nok til at bakke op om det, derfor kritiserer vi også Energistyrelsen fordi vi mener den giver upræcis information om individuelle varmekilder og dermed kommer til at favorisere dem.

I brevet fra Roskilde Kommune er der link til Energistyrelsens side om varme og energi https://sparenergi.dk. Over 400.000 borgere i hele landet har fået et brev med samme link.

Lørdag d. 17/12 2022 ser forsiden på https://sparenergi.dk således ud:

Vi mener det er kritisabelt at et offentligt informationssite med stort fokus, er i en beta version og kan rode. Man må formode mange vil benytte sig af sitet for at finde svar i en usikker tid, og det er ærgerligt når brevet fra Kommunen meget udførligt henviser til sitet. Men som vi har forstået det, er det lovbestemt fra statens side, at det link skal være med i brevet.

På sitet kan man beregne hvad det vil koste at skifte til en individuel varmekilde. Indtil for få dage siden beregnede sitet med en gaspris på ca. 30 kr. pr. m3, det er ca. 3 gange så meget som den nuværende gaspris. Prisen er nu ændret til ca. 10 kr. pr. m3.

Med meget usikkerhed om både gas- og elpriser og store svingninger mener vi det i det hele taget er meget svært at beregne en besparelse så firkantet som Energistyrelsen gør.

Prisen for en luft-vand varmepumpe til et 50 år gammelt 200 m2 stort hus med radiatoranlæg, sætter de til 97.000 kr. Prisen hentes fra Energistyrelsens Teknologikatalog fra august 2022.

Det er en pris der er gentaget fra tidligere Teknologikatalog og som også spørges ind til af andre aktører i kommentarerne til Teknologikataloget

Vi kan ikke genkende Energistyrelsens pris og bl.a. Jan Rasmussen fra gruppen har selv fået tilbud fra 3 forskellige leverandører og her lå priserne mellem 150.000 kr. og 180.000 kr. Kontakt gerne Jan for yderligere information, telefon 40458856.

Vi mener at Energistyrelsens måde at præsentere individuelle varmekilder på er upræcis og kommer til at favorisere dem over den fælles løsning. Vi beskriver også nogle af de forhold man skal være opmærksom på ved valg af varmekilde her.

Kontakt os meget gerne ved kritik, tvivl eller spørgsmål.

2022-12-17

Alle olie- og gasfyr skal udfases i Danmark, I veddelev er der ca. 354 gasfyr og 23 oliefyr og de skal erstattes med en anden varmekilde.

Vi mener der er økonomisk fornuft i at Veddelev får fjernvarme. Både for den enkelte borger og for samfundet. Derudover er fjernvarmen så moden og veludviklet at det klimamæssigt også giver rigtig god mening.

Hvis der ikke kommer fjernvarme, er muligheden en individuel løsning i form af f.eks. varmepumper: luft-luft, luft-vand eller jord-vand, herudover alm. elopvarmning, elkedler, solceller mv. Som det er nu bliver det ikke en mulighed at der kommer biogas i det eksisterende gasnet og vi dermed kan fortsætte med gasfyret. Biogassen vil kun være tilgængelig for industrien.

Alle priser er 2022 priser med moms og vi vil herunder redegøre for hvordan vi kommer frem til beløbene og hvilke andre forhold vi skal være opmærksomme på, når vi vælger fremtidig varmekilde.

Vi understreger at det er grove beregninger, der har som formål at illustrere forskelle og hvilke udgifter vi samlet står overfor

2022-08-15

Opdatering
Vi forventer som nævnt i statusbrevet fra september, at der vil være en tilslutningstakst et sted mellem 30.000 kr og 50.000 kr. Det vil derfor være scenarie 1 og 2 der er relevante at kigge på.
2022-09-19
Rettelse
Vi har netop fået at vide at man kan låne til hele installationen med et VEKS lån, og da det ligner det billigste lån man kan få bruges det i eksemplerne.
2022-05-30

Vi vil give et bud på hvad vi anser for en realistisk maks. pris for tilslutning til fjernvarme.

Den enkelte husstand/bruger skal betale for den stikledning der går fra vejen og ind til huset og for en varmeveksler inde i huset.

Stikledningsprisen ligger på ca. 2000 kr. pr. meter og der skal beregnes ca. 20 meter ledning. Altså ca. 40.000 kr.En stikledning har en teknisk levetid på over 50 år.

Varmeveksleren koster ca. 30.000 med installation og har en teknisk levetid på omkring 30 år. Det vil også være muligt at have en varmeveksler med fuld service og alle udgifter dækket på abonnement til mellem 140 og 230 kr. om måneden.

Læs mere om abonnement på fjernvarmeanlæg hos FORS.

Vores bud vil altså være ca. 70.000 kr. for en teknisk levetid på 30 - 50 år.

Denne udgift vil man som regel kunne låne til af fjernvarmeselskabet, et såkaldt VEKS lån der pt. ligger på 1% i fast rente hele lånets løbetid (5-15 år), uden stiftelsesomkostninger, altså langt billigere end selv et 10 årigt obligationslån på ca. 3% ÅOP (2022-05-25).

Ved mange fjernvarmeprojekter er der en markant rabat på udedelen af anlægget hvis man tilslutter sig hurtigt, vi kan ikke afvise, at det også ville gøre sig gældende ved et evt. projekt for Veddelev, derfor har vi også lavet et eksempel hvor der kun betales 10.000 for udedelen.

Scenarier

I forlængelse af regeringens udspil Danmark kan mere 2, er der i øjeblikket forhandlinger på Christiansborg om rammevilkårerne for fjernvarmen, vi forestiller os ikke at disse forhandlinger vil resultere i at det bliver dyrere for den enkelte at tilslutte sig fjernvarmen, så ovenstående priser ser vi som realistiske maks. priser. Renter på lån osv. kan selvfølglig ændre sig fra ovenstående til et evt. projektforsalg for Veddelev foreligger.

2022-05-26

I 2021 har det i Roskilde kostet ca. 13.000 kr. at varme et 130m2 hus op med fjernvarme, i 2022 vil det koste det samme.

For at gøre priser sammenlignelige opgør Forsyningstilsynet flere gange om året havd det koster at varme et 130 m2 enfamilieshus op med fjernvarme, forbruget sættes til 18,1 MWh, det svarer nogenlunde til størrelse og forbrug for mange af husene i Veddelev.

Siden 2007 har denne pris ligget mellem ca. 11500 og 14000

Vi ser denne pris som meget stabil og attraktiv.

2022-05-27

Fjernvarme i Himmelev er et større projekt der har kørt i mange år og under andre omstændigheder. Den sidste del af Himmelevprojektet er projekteret for noget tid siden, hvor priser på materiel var en anden. Som hovedregel gælder, at jo flere i et distrikt der tilslutter sig fjernvarmen, jo billigere bliver hver enkelt tilslutning. I Himmelev har fjernvarmeselskabet skullet konkurrere med billig gas (lovbestemt på det tidspunkt) og de har derfor været nødt til at lave tilbud til kunderne som matchede gassen. Det har ændret sig i de sidste par år, dels skal fjernvarmeselskaber ikke konkurrere med gas mere (lovbestemt, gældende) og priserne på materiel og arbejdskraft er steget. Ligeledes er den generelle økonomiske usikkerhed også steget og det skal et fjernvarmeselskab tage med i deres beregninger.

Et nyt fjernvarmedistrikt må ikke påføre eksisterende fjernvarmekunder yderligere omkostninger, og det må heller ikke skulle finansiere økonomien i andre distrikter. Derudover må et fjernvarmeselskab heller ikke have hverken overskud eller underskud, økonomien skal balancere, det er den regulering et fjernvarmeselskab arbejder under. For at få økonomien til at hænge sammen for et nyt distrikt, kan man derfor lave en tilslutningstakst, en anden mulighed kunne også være et takstområde, hvor kunderne betaler f.eks. 10% mere for selve varmen end i andre distrikter. Så vidt vi har forstået så foretrækker FORS at lave en tilslutningtakst frem for takstområde, fordi det giver mindre administration og bureaukrati og mange kunder vil have svært ved, at se det rimelige i at skulle betale mere for den samme fjernvarme som naboen får.

Vi har nogle garantier for at den økonomi vi bliver præsenteret for i et projektforslag hænger sammen for både samfund, selskab og den enkelte kunde. Dels er økonomien i et projektforslag fuldt oplyst og tilgængelig og præsenteret for politikere og borgere og alle vil få mulighed for at afgive høringssvar, stille spørgsmål osv. Og dels at fjernvarmeselskabet er reguleret og du både som nuværende og fremtidig kunde er sikret, at du ikke pålægges yderligere udgifter end det det koster at etablere og drifte fjernvarme i dit område.

Hvis det ender med der er en tilslutningstakst, som vi forventer, kan de samlede udgifter finansieres med et VEKS lån, som må formodes at være den billigste lånemulighed. I de prisscenarier vi oplister under spørgsmålet hvad vil det koste at blive tilsluttet fjernvarmen, kan man se de forskellige muligheder for finansiering og måder at købe/abonnere på fjernvarmeunit. Det vil være scenarie 1 og 2 der er relevante.

Vi tror det er realistisk indenfor 2-4 år. Men det er behæftet med en del usikkerhed. Det afhænger af mange faktorer, som det er nu er det kun byrådet der kan vedtage et fjernvarmeprojekt, men vi kunne forestille os at en del af bureaukratiet ved et projektforslag bliver fjernet i forbindelse med igangværende folketingsforhandlinger om rammevilkår for fjernvarmen. så projekter kan hurtigere vedtages. Tiden er også afhængig af om der er entreprenører der kan udføre arbejdet og der kan skaffes ledninger. Pt. er der lav arbejdsløshed og mangel på materialer, men vi ved også at konjunkturerne kan vende og ved stigende arbejdsløshed kan staten fremskynde anlægsinvesteringer og her vil udrulning af fjernvarme være oplagt.

Sådan har vi også forstået det, i forbindelse med regeringens udspil Danmark kan mere II tager regeringen initiativ til at husejere med gas- eller oliefyr får svar i 2022 på om de kan få fjernvarme. Vi vil gerne understrege at det er et politisk udspil og der i øjeblikket forhandles om det og mange andre forhold vedr. grøn omstilling. Derfor er alle parter (kommuner, fjernvarmeselskaber mv.) også afventende overfor hvad der kommer af resultater fra disse forhandlinger.

Derfor vil regeringen tage initiativ til, at:

  • Kommunerne i 2022 udarbejder planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.
  • Alle husejere med gas- eller oliefyr i 2022 får et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe.

Brevet skal oplyse:

  • Om der kommer fjernvarme og hvornår.
  • Hvordan man bliver tilkoblet til fjernvarme, og hvornår man skal beslutte sig.
  • Mulighed for rådgivning om en midlertidig løsning, hvis fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt.
  • Hvis der ikke er planer om fjernvarme, vil brevet vise andre grønne muligheder, fx en varmepumpe.
  • Information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.

Fjernvarmen løber langs A6 ud til Risø, lige forbi Veddelev. Det har også stor betydning for anlægsomkostningerne, for Veddelevs vedkommende, at det er meget begrænset hvad der skal investeres i de meget dyre ledninger, der skal transportere fjernvarmen over længere afstande.

Det er vores opfattelse, at der i tidligere klimaplaner for Roskilde Kommune og fra politisk hold, har været fokus på at Veddelev også skulle tilsluttes fjernvarmen på et tidspunkt. Men de lave gaspriser har gjort at fjernvarmen prismæssigt ikke kunne konkurrere med gasfyret, derfor har der ikke været grundlag før nu, hvor gaspriserne er steget. I dag, hvor naturgassen skal udfases, skal et fjernvarmeprojekt dog ikke måle sig med naturgas men med individuelle varmekilder, f.eks. en luft-vand varmepumpe. Og derfor er grundlaget for fjernvarme også anderledes og derfor beregner Fors igen på grundlaget for fjernvarme til Veddelev.

Ja, fjernvarmen til Roskilde leveres af VEKS der er en af landets største leverandører af fjernvarme. Vi har også spurgt Fors om dette, og svaret var ja.

Efter vores snak med Fors har vi klart opfattelsen, at det skulle være mest fordelagtigt for Veddelev at vi blev tilsluttet nuværende fjernvarmenet.

Der er rigtig meget oppe i luften i øjeblikket og meget politik, derfor forventer vi også at rammevilkårerne for fjernvarme ændrer sig i en gunstig retning for fjernvarmemulighed til Veddelev. Hvis det mod vores forventning viser sig, at der ikke bliver mulighed for fjernvarme i Veddelev også efter ændring af rammevilkår, så vil det være relevant at se på alternative fælles løsninger, meld gerne til gruppen hvis du har viden eller indsigt om fælles løsninger.

Efter påske lancerede regeringen et politisk udspil Danmark kan mere II der vil øge hastigheden på udfasning af olie -og naturgasfyr i Danmark.

...Nu tager vi yderligere skridt for at udfase naturgassen.

Vi skal have husholdningerne over på grøn fjernvarme de steder, hvor fjernvarmen er den bedste løsning. Det kan være i størrelsesordenen 30-50 pct. af husholdningerne. Det skal ske løbende og senest i 2028.

Der er områder i Danmark, hvor husene ligger spredt og er for få til et fjernvarmenet. Her vil udrulning af fjernvarme ikke være den bedste og billigste vej til grøn varme.

I de områder vil de enkelte husstande skulle overveje andre veje til grøn forsyning. Det skønnes, at det for omkring 20 pct. af husholdningerne vil være attraktivt med varmepumper inden 2030 - og på sigt endnu flere. ...

Og kommunerne skal give ejerne af gasfyr besked inden 2023, se andet svar

Varmeplan Danmark 2021 ser Veddelev som kandidat til fjernvarme dr.dk VPDK2021 oversigt

Og vi ser Veddelev som en del af de op til 200.000 husstande med naturgas der skal have fjernvarme

Så vi tror at regeringens udspil vil øge muligheden for fjernvarme i Veddelev.

En fjernvarmeinstallation vil bestå af en udedel, et indføringsskab, der størrelsesmæssigt er tilsvarende eller lidt mindre end et naturgasindføringsskab.

Indenfor vil der være en fjernvarmeunit f.eks. en METRO System 3

Den måler i cm. 56 x 53 x 46 (H x B x D) .

Hvis I er en større familie med et stort behov for varmt vand på bestemte tidspunkter, kan det give mening at benytte en model med en varmtvandsbeholder

Den måler i cm. 183 x 60 x 61 (H x B x D)

Denne demonstrationsvideo viser hvor simpel en konstruktion en fjernvarmeunit er, og derfor også den lange levetid.

I følge VEKS miljødeklaration 2021 er det ca. 85% af fjernvarmeproduktion der er CO2 neutral.

VEKS vil være helt CO2 neutrale i 2025.

Som vi forstår afbrænding af affald fra udlandet, så er det mindre skadeligt for miljøet at transportere ikke-genanvendeligt affald til Danmark og brænde det forsvarligt af, fremfor at lade det bunke op i udlandet hvor det vil afgive drivhusgasser. I takt med at de i udlandet bliver bedre til at sortere og genanvende affald, vil affaldsforbrændingen udfases og samtidig vil el'en blive grønnere og fjervarmeselskaberne vil øge produktionen af fjernvarme baseret på el. Se også links herunder.

Ved et vedtaget projektforslag vil det som regel indeholde en ordning hvor fjernvarmeselskabet overtager service og vedligehold af kundernes eksisterende varmeløsning (i Veddelevs tilfælde, oftest gasfyr) indtil fjernvarmen er klar. Det kunne være at gasfyret midlertidigt ville blive skiftet til et funktionelt brugt gasfyr, eller man ville få mulighed for at leje en varmepumpe.

Vi vil i gruppen være opmærksom på hvilke muligheder der er for vedligehold af eksisterende gasfyr i et evt. projektforslag fra Fors.

Evt. fjernvarme i Veddelev vil forudsætte at der er mange der tilslutter sig. Som vi læser love og regler, så er der ikke tilslutningspligt til fjernvarme.

Når der er fjernvarme i et hus, kommer varmen ind i huset med en høj temperatur, kører igennem husets varmeanlæg, f.eks. gennem varmeveksler og ud i radiatorer eller gulvvarme, afgiver varme og forlader huset igen med en lavere temperatur. Forskellen på indgangs- og udgangstemperaturen er indikator for hvor effektivt huset udnytter varmen, dvs. jo lavere temperatur i udgangen des større udnyttelse af varmen.

Hvis huset ikke udnytter varmen godt nok vil der være et varmespild og det vil blive dyrere for forbrugeren hvis der sendes for varmt vand tilbage, omvendt vil det blive billigere hvis man kan lave en effektiv varmeudnyttelse.

Et 50 år gammelt hus i Veddelev med radiatoranlæg vil fint kunne udnytte fjernvarme, i nogle tilfælde vil der måske skulle sættes en større radiator op nogle steder, et nyt energieffektivt hus med gulvvarme vil selvfølgelig opnå en højere effektivitet, men det vil gælde ved alle varmekilder. Man vil have det samme incitament til at energioptimere sit hus (isolering, nye vinduer mv.) ved fjernvarme som ved andre varmekilder.

For 35 kr. om måneden kan man få en serviceordning hos Fors hvor fjernvarmeanlæg og hele huset gennemgås mhp. den mest optimale varmeeffektivitet. Hvis man vælger at abonnere på varmeveksler hos Fors ser det ud til at denne service er en del af aftalen.

Hvis man vælger en luft-vand varmepumpe vil der være større sandsynlighed for at et typisk Veddelev hus med radiatoanlæg ikke vil kunne opvarmes alene af en luft-vand varmepumpe. Fremløbstemperaturen i en luft-vand varmepumpe vil være lavere end f.eks. fjernvarme eller gasfyr. Det vil huse med gulvvarme ikke have problemer med. Men huse med radiatoranlæg vil få en lavere effekt af varmepumpen og man vil skulle installere en større luft-vand varmepumpe og eller supplere med yderligere en luft-luft varmepumpe der kan bruges til opvarmning. Det illustreres også her hvor prisforskellen for et hus med gulvvarme er markant lavere.

Det er vi enige i. Vi henviser til de meget stabile fornuftige priser fjernvarmen i Roskilde er blevet leveret med i rigtig mange år (se andet spørgsmål, hvad koster fjernvarme?).

Der skal graves i vejene, ved et evt. projektforslag vil vi spørge ind til mulighed for at lægge rør i fortovene og være obs. på at arbejdet udføres så pænt som muligt.

Det er vores opfattelse, at gravearbejde på vejene vil komme til at ske hvad enten der kommer fjernvarme eller ej. Hvis der ikke kommer fjernvarme vil vi skulle have en individuel varmeløsning, den vil for lang de flestes vedkommende være eldrevet og sammen med et stigende antal el- og hybridbiler vil elnettet i Veddelev sandsynligvis skulle opgraderes, da nuværede kapacitet ikke vil være tilstrækkelig.

Temperaturen i transmissonrøret der løber langs A6 til Risø er så høj at Veddelev på ingen måde er særligt udsat for at få for lav temperatur.